Contact Person: hedy
Company: Guangzhou Hengyu Iron-printing&Can-Making Co.,Ltd
Address: jiajing industrial district.zhucun zengcheng Guangzhou, Guangzhou, guangdong, China
Zip/Postal: 511300
Telephone: 86-139-16584540
Fax: 86-86-20827550
Mobile Number: 86-86-13916584